วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2563

   เมื่อวันที่่ 7 กันยายน 2563 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน        นายสวานิตย์ ศิริบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวจิตนภา ไชยเทพา ได้เข้ารับโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

        1. โล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ" ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

        2. โล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภท การพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด สถานศึกษาขนาดกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันดับที่ 2

       3. รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2562 ประเภท การพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด สถานศึกษาขนาดกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อันดับที่ 2

        ขอขอบคุณหน่วยงานต้นสังกัดโดยท่าน ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายก อบจ.มค.พร้อมทีมงานผู้บริหารที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทำให้การจัดการศึกษาของรร.ในสังกัดประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องวันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19  ให้กับนักเรียนโรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคมในเบื้องต้น 
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม  นายสาวนิตย์  ศิริบูรณ์ รว่มกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนของโรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคมทุกคน  โดยการลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายหน้ากากอนามัยตามหมู่บ้านต่าง ๆ   ซึ่งอุปกรณ์จำพวกหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ในการตรวจวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอร์ ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
   

 

 

 
  


วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O - NET ปีการศึกษา 2559

   


ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
เนื่องในวันครู 16 ม.ค. 2560

   
   
ครูดีเด่นเพิ่มเติม
เวียงสะอาดเกมส์   2560

 
เพิ่มเติม   

กิจกรรมทำบุญ เนื่องในวันขึ้นปีมหม่